Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

banner portes obertes

projecte linguisticEl PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE és un document que tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics hem d’elaborar com a part del nostre projecte educatiu.

D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el projecte lingüístic ha d’emmarcar el tractament de les llengües al centre i ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües, entre els quals hi ha d’haver:

   a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge,

   b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà,

   c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres,

   d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, 
tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre

   e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes.

Per tant, El PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE és un document que parteix d’una reflexió interna del centre, que recull les decisions preses a partir d’aquesta anàlisi en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i que té com a objectiu donar coherència a la manera d’adquirir-les. És un document de reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els contextos comunicatius dels centres: aula, centre i entorn.
 
 

Logotipo Sanoma

instagram logo 5

Sites

ampa

rompoda

alcalacatering

jose duran

ajuntament

ajuntament

Arxiu Noticies