Projecte Educatiu

banner portes obertes

1. Definició d'escola

La nostra escola, durant tota la seva trajectòria, s'ha caracteritzat per estar integrada plenament en el teixit social, humà i cultural del Prat de Llobregat, assumint les seves necessitats i evolucionant amb la societat.

Ens considerem una escola:

· Que fomenta el coneixement i l'estimació de la nostra cultura i tradició i l'arrelament en el nostre entorn.

· Oberta a tothom. Volem que tots els que desitgen l'educació que imparteix la nostra escola puguin rebre-la sense distincions.

Som una comutitat educativa, en què cadascun dels membres participa en la responsabilitat i perfeccionament del centre, a fi de formar persones amb capacitat d'assolir un comprimís seriós en la creació d'una societat plural, en la qual tothom se senti partícip i n'esdevingui un membre responsable.

Projecte Educatiu

2. Què és el projecte educatiu?


D’acord amb el caràcter propi que estableix els principis fonamentals i estables del nostre estil educatiu, el nostre projecte educatiu evoluciona constantment de manera que:

- És l'instrument d'aquesta actualització o renovació de l’escola.

- És l'enllaç entre el caràcter propi i les programacions de les diferents àrees.

- És l'instrument que coordina i cohesiona tots els components de la comunitat educativa.

- És el mitjà d'avaluació del procés educatiu de l’escola i la resposta a les necessitats socials, culturals i pedagògiques de cada moment.

- És el compromís seriós dels fets i les idees de la comunitat educativa.

3. Opcions preferents

Les opcions preferents són els grans objectius educatius a assolir durant el curs. Són els propòsits en què estan implicats tots els membres de la comunitat educativa.

3.1 Promoure la formació de persones responsables, lliures i compromeses, amb hàbits de convivència i respecte.

· Potenciar la persona com a eix vertebrador de la tasca educativa.

· Promoure la pròpia acceptació valorant positivament les capacitats i aportacions individuals de l'alumnat, per tal d'augmentar-ne l'autoestima i superar-ne les dificultats.Projecte Educatiu 2

· Potenciar activitats que fomentin un esperit crític i reflexiu amb el món que ens envolta i desenvolupin l'exercici de la llibertat.

· Afavorir l'acció tutorial com a fonament d'una educació integral (professorat).

· Fomentar la cooperació i el treball en equip.

· Dur a la pràctica les normes de convivència i disciplina que serveixin per a promoure un ambient d'estudi, treball i silenci adequats als diferents cicles (professorat).

· Crear un clima d'acollida i respecte els altres, potenciant els valors d’honradesa, solidaritat i sinceritat.

· Fomentar activitats de diàleg i participació activa per a la construcció d’una societat més justa i solidària.

· Vetllem pel desenvolupament de la personalitat de tot l'alumnat en el terreny més adient a les característiques personals, i vetllem, també, per l'adquisició de coneixements i d'hàbits de treball manual i intel·lectual, expressió artística i motriu, que permetin al jove accedir a nivells d'estudis superiors o a la preparació final per afrontar la realitat social del treball.

3.2 Desenvolupar les capacitats dels alumnes, atenent la seva diversitat, mitjançant diferents metodologies.

· Tenir en compte l’esforç de l'alumnat i procurar estimular-lo.

· Entendre l'avaluació com una pràctica pedagògica necessària per a millorar a modificar la pràctica docent.

· Respectar i atendre el procés d’aprenentatge de l'alumnat tenint en compte les seves capacitats i el nivell maduratiu.

· Potenciar el treball de grup i exercitar els alumnes a l’anàlisi i a la crítica.

· Emprar metodologies que afavoreixin l'ús dels mitjans audiovisuals i informàtics.

· Entendre el fet de la diversitat com un valor cabdal en l'educació, ja sigui des del punt de vista personal o intercultural.

· Sensibilitzar la comunitat educativa davant realitats socials diferents a la pròpia.

Projecte Educatiu 3

3.3. Fomentar la comunicació com a eina d'expressió i desenvolupament personal.

· Donar importància bàsica a la correcta utilització del llenguatge en totes les situacions de l'àmbit escolar

· Afavorir l'ús del català en totes les situacions de l'àmbit escolar

· Afavorir, amb dinàmiques especials, el coneixement del català a aquells alumnes que provenen de situacions culturals diverses.

· Potenciar l’ús de la biblioteca

· Fomentar l’ús correcte de la llengua catalana en les tecnologies de la informació i la comunicació

· Sensibilitzar de la importància del domini de més d’una llengua com a eina de comunicació.

3.4. Potenciar l'acció compartida entre l’escola i la família.

· Col·laborar amb les famílies per afavorir l'equilibri afectiu dels alumnes.Projecte Educatiu 4

· Orientar les famílies per a dur a terme la tasca educativa de llurs fills i filles.

· Afavorir un clima de respecte entre pares i professors per tal d'assolir els objectius comuns en l'educació integral de l'alumnat.

· Reflexionar amb els pares sobre el seu paper com a principals educadors dels seus fills i filles.

· Establir espais de diàleg amb les famílies a fi de millorar, dia a dia, l'acció educativa compartida.


Logotipo Sanoma

instagram logo 5

Sites

ampa

rompoda

alcalacatering

jose duran

ajuntament

ajuntament

Arxiu Noticies