Politica de Privacitat

Finalitat: 

Perquè usem les dades?
Les dades personals dels alumnes són únicament tractades per al desenvolupament de les funcions docents o orientadores pròpies del Centre. Qualsevol ús de les dades personals dels alumnes diferent dels aquí indicats, exigirà un consentiment previ, exprés i específic dels seus titulars o representants legals. D'acord a la normativa vigent, les dades personals que podem sol·licitar per al compliment de les labors anteriorment indicades, són aquelles que fan referència a l'origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats de la seva escolarització, així com a aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a l'educació i orientació dels alumnes.

En el cas de les dades personals dels familiars seran exclusivament tractades amb finalitats administratives relacionades amb les labors docents i orientadors, anteriorment citades.

Quant temps custodiem les dades?

El termini de custòdia dels expedients i qualsevol altra documentació acadèmica és el que es fixi en la normativa autonòmica aplicable. D'acord a la normativa vigent forma part de l'expedient acadèmic de l'alumne “els resultats de l'avaluació, de les propostes de promoció i titulació i, si escau, de les mesures d'atenció a la diversitat adoptades, de les adaptacions curriculars significatives, del lliurament del certificat oficial sobre la seva escolaritat i el nivell d'adquisició de les competències bàsiques i un informe orientador sobre les seves opcions acadèmiques i professionals”.

Tota aquella documentació que pugui adjuntar-se a l'expedient acadèmic de l'alumne i que no formi part específicament del mateix, serà destruïda pel Centre al moment que l'alumne compleixi el seu cicle formatiu en el mateix.

Legitimització:
La Disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, estableix que “Els pares o tutors i els propis alumnes hauran de col·laborar en l'obtenció de la informació a la qual fa referència aquest article. La incorporació d'un alumne a un centre docent suposarà el consentiment per al tractament de les seves dades i, si escau, la cessió de dades procedents del centre en el qual hagués estat escolaritzat amb anterioritat, en els termes establerts en la legislació sobre protecció de dades. En tot cas, la informació a la qual es refereix aquest apartat serà l'estrictament necessària per a la funció docent i orientadora, no podent tractar-se amb finalitats diferents de l'educatiu sense consentiment exprés.”

En els casos que fos necessari el consentiment per al tractament de les dades, aquest serà atorgat pel propi alumne en el cas que aquest sigui major de 13 anys. Si fos menor d'aquesta edat, el consentiment serà atorgat pel titular pàtria potestat o la tutela del menor.

Destinataris:
Cessions de dades a tercers

Únicament cedirem les dades personals en aquells casos en què existeixi una obligació legal per fer-ho. En aquests casos els cessionaris de les dades solen ser administracions públiques que tindran accés a les dades en el marc de les seves competències.

En qualsevol altre cas sol·licitarem el consentiment previ i explícit del titular de les dades, per procedir a la seva cessió.
Categoria de dades tractades El Centre tractarà la següent tipologia de dades personals en exercici de la seva activitat:

- Dades identificatives.
- Dades econòmiques.
- Dades acadèmiques.
- Dades curriculars.
- Dades sensibles (només en el cas dels alumnes).

Drets:
Els titulars de les dades tenen dret a:

- Accedir a les dades personals.
- Rectificar les dades personals.
- Suprimir les dades personals.
- Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l'agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
- Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als seus drets.

 

Toda comunicación con EMPRESA por cualquier medio o a través de su dirección de correo electrónico, o de los formularios presentes en este 'web site' o a su 'e-mail', supone el consentimiento expreso para que sus datos personales sean incorporados a ficheros titularidad de EMPRESA , cuya dirección es DIRECCION.

Estos datos de carácter personal serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Por tanto, el interesado podrá ejercer derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento.

Para ello lo podrán hacer mediante comunicación escrita dirigida a:

EMPRESA
C/ XXXXXX , Nº X
C.P. 0XXX  POBLACION
Teléfono: +34 <xxx xx xx

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

ATRAS

Las cookies son breves informaciones que se envían y almacenan en el disco duro del ordenador del usuario a través de su navegador cuando éste se conecta a una web. Las cookies se pueden utilizar para recaudar y almacenar datos del usuario mientras está conectado para facilitarle los servicios solicitados y que en ocasiones no se suelen conservar. Las cookies pueden ser propias o de terceros.

Existen varios tipos de cookies:

  • Cookies técnicas que facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (vídeos, redes sociales, etc.).
  • Cookies de personalización que permiten al usuario acceder a los servicios según sus preferencias (idioma, navegador, configuración, etc.).
  • Cookies de análisis que permiten el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el objetivo de mejorar los sitios web.

Por ello, al acceder a nuestra web, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, en tratar cookies de análisis, le hemos solicitado su consentimiento para su uso. Todo ello para mejorar nuestros servicios. Utilizamos Google Analytics para recopilar información estadística anónima, como por ejemplo el número de visitantes a nuestra web. Las cookies añadidas por Google Analytics se rigen por las políticas de privacidad de Google Analytics. Si usted lo desea puede desactivar las cookies de Google Analytics.

De todos modos, le informamos que puede activar o desactivar estas cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet.